หน้าแรก

 


ปุ่มข่าวประกาศ

ขออนุญาตทราบความประสงค์ผู้มีเจตจำนงค์เข้าพัก BOQ เพื่อทำการจัดเตรียมห้องพักสำหรับ นทน.พัน ๖๗
ภายในวันพุธที่่ ๒๗ ธ.ค. ๖๐

button_menu

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 ( ต.ค.60-ก.ย.61 ) แผนกวิชาทั่วไป
ปฎิทินแผนงานหลักสูตรการศึกษาประจำปี ๒๕๖๐
กำหนดการเปิด แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ ๑๒
รายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตร แพทย์ฝังเข็ม
แบบฟอร์มร้องขอใช้ในหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
แบบฟอรมขอลงประกาศขอมูลขาวสารใน Website
ดาวน์โหลด ใบยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ดาวน์โหลด ใบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

button_menu2หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าแพทย์ รุ่นที่ ๖๗  ศึกษาระหว่าง วันที่ ๑๖ ต.ค. ๖๐ ถึง ๓๐ มี.ค. ๖๑
กำหนดการเปิด แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ ๑๒ วันพุธที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑๐๐
button_menu3การฝึกทบทวนการรายงานเวร และการใช้กระบี่ของนายทหารเวร พบ.

Share on Facebook3Share on Google+0Pin on Pinterest0Print this page