กองการศึกษา

ประกอบด้วย ๖ แผนกวิชา ได้แก่

๑. แผนกวิชาการเสนารักษ์
๒. แผนกวิชาการแพทย์
๓. แผนกวิชาการพยาบาล
๔. แผนกวิชาทหาร
๕. แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
๖. แผนกวิชาทั่วไป

Share on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Print this page