รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ๕๖-๖๐

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๖๐

 ๒๕๕๖

ชั้นนายพัน รุ่นที่ ๕๘
ชั้นนายพัน รุ่นที่ ๕๙
ชั้นนายพัน รุ่นที่ ๖๐
ชั้นนายร้อย รุ่นที่ ๔๒
ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ รุ่นที่ ๓๓
แพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ ๗
พยาบาลวิสัญญี รุ่นที่ ๒๙
นนส.ทบ.หลักสูตร ๑ ปี รุ่นที่ ๑๖
ส.ประกาศการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่น ๑
นายสิบชั้นต้น รุ่นที่ ๑๗
ส.ชั้นต้นสำหรับกองหนุน รุ่น ๑


๒๕๕๗

ชั้นนายพัน รุ่นที่ ๖๑
ชั้นนายพัน รุ่นที่ ๖๒
ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ รุ่นที่ ๓๔

การบริหารงานสายแพทย์ฯ รุ่นที่ ๑๐
แพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ ๘
พยาบาลวิสัญญี รุ่นที่ ๓๐
นนส.ทบ.หลักสูตร ๑ ปี รุ่นที่ ๑๗
ส.ประกาศการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่น ๒
ส.ชั้นต้นสำหรับกองหนุน รุ่น ๒
นายสิบพยาธิ รุ่นที่ ๒๖
นายสิบซ่อมเวชภัณฑ์ รุ่นที่ ๑๒
นายสิบรังสี รุ่นที่ ๑๕
นายสิบทันตกรรม รุ่นที่ ๒๖


๒๕๕๘

ชั้นนายพัน รุ่นที่ ๖๓
ชั้นนายพัน รุ่นที่ ๖๔
ชั้นนายร้อย รุ่นที่ ๔๓
ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ รุ่นที่ ๓๕

แพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ ๙
พยาบาลวิสัญญี รุ่นที่ ๓๑
นนส.ทบ.หลักสูตร ๑ ปี รุ่นที่ ๑๘
ส.ประกาศการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่น ๓
ส.ชั้นต้นสำหรับกองหนุน รุ่น ๓
นายสิบพยาธิ รุ่นที่ ๒๗
นายสิบอาวุโส ศึกษา ณ ที่ต้ัง รุ่นที่ ๑


๒๕๕๙

ชั้นนายพัน รุ่นที่ ๖๕
ชั้นนายร้อย รุ่นที่ ๔๔
ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ รุ่นที่ ๓๖

แพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ ๑๐
พยาบาลวิสัญญี รุ่นที่ ๓๒
นนส.ทบ.หลักสูตร ๑ ปี รุ่นที่ ๑๙
ส.ประกาศการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่น ๔
นายสิบชั้นต้น รุ่นที่ ๑๘
ส.ชั้นต้นสำหรับกองหนุน รุ่น ๔
ส.ชั้นต้น นศส. รุ่นที่ ๑
นายสิบวิสัญญี รุ่นที่ ๔
นายสิบทันตกรรม รุ่นที่ ๒๗
นายสิบอาวุโส ศึกษา ณ ที่ต้ัง รุ่นที่ ๒
นายสิบเวชกรรมป้องกัน รุ่นที่ ๑๖


๒๕๖๐

บริหารงานสายแพทย์ทหาร รุ่นที่ ๑๑
ชั้นนายพัน รุ่นที่ ๖๖
แพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ ๑๑
ชั้นนายร้อย รุ่นที่ ๔๕
ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ รุ่นที่ ๓๗

นนส.ทบ.หลักสูตร ๑ ปี รุ่นที่ ๒๐
ส.ประกาศการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่น ๕
นายสิบอาวุโส ศึกษา ณ ที่ต้ัง รุ่นที่ ๓
ส.ชั้นต้นสำหรับกองหนุน รุ่น ๕
พยาบาลวิสัญญี รุ่นที่ ๓๒
นายสิบพยาธิ รุ่นที่ ๒๘
ส.เภสัชกรรม รุ่นที่ ๘
ส่งกำลังสาย พ. รุ่นที่ ๑๙
นายสิบชั้นต้น รุ่นที่ ๑๘
ส.รังสีกรรม รุ่นที่ ๑๖
ส.ช่อมเวชภัณฑ์ รุ่นที่ ๑๓


Share on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Print this page