อัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์

อัตลักษณ์ (Identity)
เชี่ยวชาญการเสนารักษ์  อนุรักษ์กำลังรบ

ปรัชญา (Philosophy)
เพิ่มคุณค่าให้เหล่าทหารแพทย์ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการเสนารักษ์แบบบูรณาการ

นำสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  บนพื้นฐานของคุณภาพและธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการชั้นนำระดับอาเซียน

Share on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Print this page