เอกสารเผยแพร่

คู่มือนายสิบพยาบาลสำหรับปฏิบัติการในสนาม
สารบัญ คุ่มือนายสิบพยาบาลในสนาม
ตอนที่ ๑ -๒
ตอนที่ ๓
ตอนที่ ๔
ตอนที่ ๕
ตารางบทที่ ๔
สถานการณ์ในการฝึก
แผนผัง Algorithms


คู่มือราชการสนาม ๔-๐๒ การพิทักษ์สุขภาพกำลังรบ
ปก FHP
สารบัญ
คู่มือราชการสนาม ๔-๐๒ การพิทักษ์กำลังรบ ในสภาพแวดล้อมโลก


คู่มือราชการสนาม ๘-๑๐-๖ การส่งกลับทางการแพทย์ในยุทธบริวเณ
สารบัญ
บทที่ ๔ ระบบการส่งกลับทางการแพทย์
บทที่ ๕ การส่งกลับในสถานการณ์ที่เฉพาะ
บทที่ ๖ การควบคุมการส่งกลับทางการแพทย์
บทที่ ๗ ขั้นการร้องขอการส่งกลับ
บทที่ ๘ การส่งกลับด้วยการใช้มือ
บทที่ ๙ การเคลื่อนย้ายด้วยเปล
บทที่๑๐ สถานีในการส่งกลับ
ผนวก ค การใช้แบบฟอร์ม 1380
ผนวก ช ระเบียบปฏิบัติประจำทางยุทธวิธี
ผนวก ต การฝีกเปลในการส่งกลับ
ผนวก ท การบริหารความเสี่ยง
ผนวก น การปฏิบัติการร่วมหลายๆชาติ
ผนวก บ leader checklist


คู่มือราชการสนาม ๘-๔๓ การบริการทางการแพทย์สำหรับหน่วยปฏิบัติการรบพิเศษกองทัพบก
คู่มือราชการสนาม ๘-๕๑ การควบคุมความเครียดจากการรบ
คู่มือราชการสนาม ๘-๕๕ การวางแผนสนับสนุนการบริการทางการแพทย์
หลักนิยมการบริการแพทย์ในสนาม

Share on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Print this page