แผนกธุรการกำลังพล

ภารกิจ

เป็นหน่วยยึดมั่นในหลักเกนฑ์ เน้นการบริการ
พร้อมทั้งบริการประชาชน ให้มีคุณภาพมาตรฐาน.

ทำเนียบแผนกธุรการ รร.สร.พบ.

Share on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Print this page