แผนกประเมินผลและสถิติ

ภารกิจ

“ทำหน้าที่เป็นฝ่ายอำนวยการ วางแผน อำนวยการ และดำเนินงาน ด้านการส่งกำลังบำรุงของ รร.สร.พบ.”

พ.ท.หญิง วินิตา ชาตะเมธีกุล
พ.ท.หญิง วินิตา   ชาตะเมธีกุล
อจ.หน.ผปส.รร.สร.พบ.
2
จ.ส.อ.สุเทพ ถนอมวัฒนา
3
จ.ส.อ.หญิง สุธิดา โกญจณวรรณ

Share on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Print this page