แผนกวิชาการเสนารักษ์

ภารกิจ ::

๑. วางแผน อำนวยการ ประสานงานกำกับการสอนวิชา
๑.๑ เสนารักษ์สนาม (ทุกระดับ)
๑.๒ การเวชกรรมป้องกัน
๑.๓ การส่งกำลังสายแพทย์
๑.๔ การฝึกแก้ปัญหาการบริการทางการแพทย์ทางยุทธวิธีบนแผนที่และในสนาม
๑.๕ การดูงานกิจการสายแพทย์ของกองทัพบก

๒. สอนวิชาเสนารักษ์สนาม
๒.๑ กล่าวนำวิชาเสนารักษ์
๒.๒ การบริการทางการแพทย์ในเขตหลัง/เขตภายใน
๒.๓ การประมาณการทางการแพทย์

๓. ปรับปรุง ค้นคว้าหลักฐานและตำราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔. สอนวิชาเหล่าทหารแพทย์ตาม รร.เหล่าสายวิทยาการและส่วนราชการอื่นที่ร้องขอ


การฝึกการแข่งขันหน่วยทหารขนาดเล็ก ในส่วนของนอกกองทัพภาค
สถานีการรักษาพยาบาล และการสงกลับทางพื้นดิน


การช่วยชีวิตทางยุทธวิธี (TCCC) การแข่งขันหน่วยทหารขนาดเล็ก (นทล.) ปี ๒๕๕๙


การฝึกการช่วยชีวิตในการห้ามเลือด ด้วยสายยางรัดห้ามเลือดกับหุ่นฝึก

Share on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Print this page