แผนกวิชาทหาร

ภารกิจ ::

๑. รับผิดชอบและดำเนินการสอนในเรื่อง”การทหาร”

๒. กำหนดขอบเขตวิชาพยาบาล ในหลักสูตร ต่าง ๆ ของเหล่า ทหารแพทย์และเหล่าทหารอื่น ๆ

๓. ปรับปรุง ค้นคว้าหลักฐานและตำราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตาม หน้าที่

Share on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Print this page