แผนกสนับสนุนการศึกษา

ภารกิจ

จัดทำประวัติและทำเนียบของผู้เข้ารับการศึกษา ประมวลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวบรวมข้อมูลและจัดทำสถิติการศึกษา ประเมินผลทางการศึกษาออกใบรับรองผลการศึกษาและประกาศนียบัตร รายงานผลการศึกษา ติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา โดยผสมผสานการใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล ตลอดจนวิจัยการศึกษาและสถาบันเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการทำงานและการบริหาร

Share on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Print this page