แผนกเตรียมการ

ภารกิจ
๑. ดำเนินงานเกี่ยวกับแผนการศึกษาตลอดจนกำหนดความต้องการเพื่อสนับสนุนการศึกษา
๒. ประสานงานในเรื่องการจัดทำหลักสูตรการศึกษา
๓. กำหนดตารางฝึกสอนวิชาต่าง ๆ ให้เป็น ไปตามแผนการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ
๔. ประสานกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน เรื่องกำหนด ห้องเรียน สนามฝึก อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด

คู่มือปฏิบัติงาน 1_resizeคู่มือปฏิบัติงาน 2_resize

คู่มือปฏิบัติงาน 3_resizeคู่มือปฏิบัติงาน 4_resize

Share on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Print this page