หลักสูตรชั้นนายพัน

หลักสูตรชั้นนายพัน ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 วิชาหลัก

วิชาการเสนารักษ์ ๑
เวชกรรมป้องกัน
> การบริการทางการแพทย์ใน คชรน.
> การบริการทางการแพทย์ ของ สรอ.
> การส่งกลับทางการแพทย์และการลำเลียง

 

วิชาการแพทย์และพยาบาล ๑
> สถิติทางการแพทย์
> เวชศาสตร์การบินและการลำเลียงทางอากาศ
> การบริการทันตกรรมสนาม

วิชาฝ่ายอำนวยการ ๑
> การรักษาความปลอดภัย
> การปลัดบัญชี
> การบรรยายสรุป

 วิชารอง
วิชาเหล่าทหาร
> ทหารราบ
> ทหารม้า
> ทหารราบปืนใหญ่
> ทหารช่าง
> ทหารสื่อสาร
> ทหารสรรพาวุธ/กระสุนและวัตถุระเบิด
> ทหารขนส่ง
> ทหารพลาธิการ
> ทหารสารวัตร
> ทหารวิทยาศาสตร์
> ทหารสารบรรณ> ทหารการเงิน

วิชาทหารทั่วไป ๑
> การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
> การต่อต้านการก่อการร้าย
> การต่อสู้เบ็ดเสร็จ
> การบิน ทบ.
> ครูทหารและการฝึกที่เน้นผลการปฏิบัติ
> สงครามพิเศษ

วิชาฝ่ายอำนวยการ

> งานในหน้าที่ของฝ่ายอำนวยการ
> การกำลังพล
> การข่าวกรอง
> ยุทธการและการฝึก
> ส่งกำลังบำรุง> กิจการพลเรือน

Share on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Print this page