ประกันคุณภาพการศึกษา

QA amfss 2560

ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๐


อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. วางแผนและกำหนดแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.สร.พบ. ให้มีประสิทธิภาพ
๒. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนำวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓. เผยแพร่ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้บุคลากรรับทราบ
๔ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ให้คำปรึกษาแนะนำและจัดการความรู้ในด้านประกันคุณภาพการศึกษา
๕. จัดทำสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๖. สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๗. ติดตามการดำเนินงาน ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.สร.พบ. เพื่อผลักดันให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาทุกส่วนงานและมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๘. เตรียมความพร้อมสำหรับรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากกองทัพบก
๙. วิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของกองทัพบกและสังคม
๑๐. รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.สร.พบ. ให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยเหนือรับทราบ
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Share on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Print this page