งานวิจัย

การวิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารแพทย์ รุ่นที่ ๖๖

พ.ท.หญิง จิราภรณ์ ชมศรี พ.ท.ประเสริฐ บุญเนาว์
พ.ท.บุญเลิศ เรือนแก้ว พ.ท.จตุพร ไขกันหา
พ.ต.หญิง ฐิตารีย์ สุขวัฒนา


ปก
สารบัญ
เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินสมรรถนะประจำกลุ่มงานนายสิบพยาบาล ชกท

พ.ท.หญิง จิราภรณ์ ชมศรี และคณะ


Share on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Print this page