พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการชั้นนำระดับอาเซียน

พันธกิจ (Mission)

 1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรเหล่าทหารแพทย์ที่พึงประสงค์ของกองทัพบกและ
  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานระดับสากล
 1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและพัฒนาหน่วยไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 2. พัฒนาหลักนิยมและสร้างสรรค์นวัตกรรม  ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพ
 3. บริการวิชาการแก่สังคมและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

 1. เพื่อเพิ่มคุณค่าทางการศึกษาให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยใช้ผู้รับผลผลิตและกองทัพบกและมีมาตรฐานระดับสากล
 2. บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม มีระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 1. มีหลักนิยม ผลงานวิชาการ  ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอน  การปฏิบัติงานของเหล่าหรือการใช้ประโยชน์เพื่อสังคม
 2.  มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล   เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตและ                เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร  เป็นที่ยอมรับของสังคม
Share on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Print this page